Regulamin

Zarządzenie-Burmistrza Miasta Żywca nr BOB.0050.132.2019

Regulamin Żywieckiej Karty Mieszkańca.pdf


REGULAMIN ŻYWIECKIEJ KARTY MIESZKAŃCA

1. Postanowienia podstawowe

 • Organizator Programu – Miasto Żywiec, Urząd Miejski w Żywcu , 34-300 Żywiec, ul. Rynek 2.
 • Program – Program pn. Żywiecka Karta Mieszkańca wprowadzony na terenie Miasta Żywca uchwałą nr VIII/60/2019 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 15 kwietnia 2019 w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Żywca Programu pn. Żywiecka Karta Mieszkańca.
 • Karta – Żywiecka Karta Mieszkańca, nośnik danych w formie plastikowej, spersonalizowanej, imiennej, opracowany według wzoru określonego przez Organizatora Programu, uprawniający do korzystania z systemu rabatów i przywilejów oferowanych przez Partnerów Programu pn. Żywiecka Karta Mieszkańca.
 • Wnioskodawca – osoba składająca wniosek o wydanie Żywieckiej Karty Mieszkańca.
 • Uczestnik Programu – osoba, której przyznano Żywiecką Kartę Mieszkańca.
 • Partner – podmiot biorący udział w Programie taki jak: miejska instytucja publiczna, przedsiębiorcy prowadzący punkty handlowe lub usługowe, fundacje, stowarzyszenia działające na terenie Miasta Żywca, udzielający Uczestnikom Programu rabatów i przywilejów

2. Postanowienia ogólne

 • Regulamin określa szczegółowe warunki przyznawania i korzystania z Programu.
 • Uczestnikiem Programu może być wyłącznie osoba, która spełnia warunki do jej otrzymania określone w 3 niniejszego Regulaminu.
 • Rabaty i przywileje przysługujące z tytułu posiadania Karty nie łączą się innymi zniżkami wynikającym z posiadania innych Kart i mają charakter czasowy.
 • Organizator Programu jest właścicielem Karty.
 • Administratorem danych osobowych, gromadzonych i przetwarzanych w związku z realizacją Programu jest Miasto Żywiec reprezentowane przez Burmistrz Miasta Żywca.
 • Szczegółowa Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej

3. Warunki wydawania Żywieckiej Karty Mieszkańca

 • Do otrzymania Karty uprawniony jest każdy mieszkaniec, zameldowany na stałe na terenie Miasta Żywca.
 • Karta wydawana jest  na  podstawie  wniosku, który  stanowi  załącznik  nr 1  do niniejszego  Regulaminu.
 • W imieniu mieszkańca do 18 roku życia, z wnioskiem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, występuje jego rodzic lub opiekun prawny.
 • Przy składaniu wniosku należy przedłożyć:
 • 1) aktualną fotografię, jak do dowodu osobistego, legitymacji szkolnej lub studenckiej, opisaną na odwrocie imieniem i nazwiskiem osoby widniejącej na zdjęciu, dla której występuje się o wydanie Karty,
 • 2) oświadczenie stanowiące część VII wniosku, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, podpisane przez każdego               z członków rodziny w wieku od 16 do 18 roku życia, w przypadku wnioskowania o wydanie dla nich Kart.
 • Kartę wydaje się na podstawie prawidłowo wypełnionego wniosku, w którym wymagane jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu oraz wizerunku dla potrzeb niezbędnych do uczestnictwa  w Programie, złożonego w siedzibie Organizatora Programu.
 • Kartę odbiera Wnioskodawca, za pokwitowaniem odbioru składanym na formularzu wniosku.
 • Wniosek o wydanie Karty można składać również drogą elektroniczną, wypełniając formularz dostępnym na stronie internetowej Organizatora Programu www.zywiec.pl w zakładce Żywiecka Karta Mieszkańca .
 • W przypadku złożenia wniosku przez internet, Organizator Programu dokona weryfikacji wniosku. W razie stwierdzenia nieprawidłowości, Wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku. Powiadomienie nastąpi poprzez kontakt telefoniczny, e-mailowy lub wiadomość SMS, o ile nr tel. komórkowego został dopisany do Usługi SMS Żywiec, uruchomionej przez Urząd Miejski w Żywcu.
 • Odbioru Karty na podstawie wniosku złożonego przez internet, dokona Wnioskodawca w siedzibie Organizatora Programu.
 • Przy odbiorze Karty na podstawie wniosku złożonego przez internet Wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć:
 • 1) aktualną fotografię, jak do dowodu osobistego, legitymacji szkolnej lub studenckiej, opisaną na odwrocie imieniem i nazwiskiem osoby widniejącej na zdjęciu, dla której występuje się o wydanie Karty,
 • 2) oświadczenie stanowiące część VII wniosku, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, podpisane przez  każdego   z członków rodziny w wieku od 16 do 18 roku życia, w przypadku wnioskowania o wydanie dla nich Kart.
 • W przypadku niespełnienia przez osobę ubiegającą się o wydanie Karty warunków uprawniających do jej otrzymania określonych w niniejszym Regulaminie, wniosek zostanie rozpatrzony negatywnie, o czym w formie pisemnej zostanie poinformowany Wnioskodawca.
 • Kartę wydaje się na czas określony tj. na okres do dwóch lat, liczony od daty wydania Karty.
 • Okres ważności Karty nie jest tożsamy z okresem, na jaki została wydana. Utrata uprawnień do posiadania Karty powoduje jej nieważność.
 • Wydanie Karty przez Organizatora Programu oznacza potwierdzenie uprawnień do rabatów i przywilejów Uczestnika Programu.
 • Karta wydawana jest w ciągu 14 dni od daty złożenia, prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z wymaganymi dokumentami. O możliwości odbioru kart Wnioskodawca zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą Miejskiego Systemu Powiadamiania SMS, jeżeli nr tel. komórkowego został dopisany do Usługi SMS Żywiec uruchomionego przez Urząd Miejski w Żywcu.
 • Karta wydawana jest bezpłatnie.
 • W celu przedłużenia ważności Karty, należy złożyć poprawnie wypełniony wniosek, o którym mowa w§ 3 ust. 2 i 3.
 • Duplikat Karty wydawany jest na wniosek i podlega opłacie w wysokości 10 zł, w razie zagubienia, utraty karty, jej uszkodzenia lub zniszczenia wynikającej z winy Uczestnika Programu.
 • Warunkiem wydania duplikatu Karty, będzie zwrot Karty lub podpisanie oświadczenia o niemożności zwrócenia Karty stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
 • W przypadku zmiany danych osobowych, duplikat Karty wydawany jest nieodpłatnie, w okresie terminu jej ważności.
 • Wzór Karty stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.
 • Wnioski, ich weryfikacja oraz wydawanie Kart realizuje Wydział Spraw Społecznych, Promocji i Współpracy Partnerskiej Urzędu Miejskiego w Żywcu, ul. Rynek 2, I piętro, pokój nr 114.

4. Zasady użytkowania Żywieckiej Karty Mieszkańca

 • Uczestnikom Programu przysługują wyłącznie rabaty i przywileje, wskazane w wykazie opublikowanym na stronie internetowej Organizatora Programu w zakładce Żywiecka Karta Mieszkańca.
 • Warunkiem do skorzystania z rabatów i przywilejów jest:
 • 1) posiadanie ważnej Karty,
  2) okazanie Karty na każde żądanie przedstawicieli Partnerów.
 • W razie wątpliwości, co do tożsamości osoby okazującej Kartę, przedstawiciele Partnerów mają prawo żądać od Uczestnika Programu okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 • W przypadku posługiwania się Kartą przez nieuprawnioną osobę, przedstawiciel Partnera ma prawo zatrzymać Kartę i wówczas zostaje ona niezwłocznie przekazana Organizatorowi Programu.
 • Uczestnik Programu zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Organizatora Programu:
  1) o zmianie danych osobowych, w tym miejsca zamieszkania,
  2) o zgubieniu Karty,
  3) o utracie uprawnień do posiadania Karty,
  4) o trudnościach technicznych z odczytaniem Karty.
 • Uczestnik Programu zobowiązany jest do ochrony Karty przed utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 • Karta ma charakter osobisty i nie może być użyczana lub udostępniana przez Uczestnika Programu osobom, których dane nie  figurują na  Karcie.
 • Organizator Programu unieważnia/blokuje Kartę w sytuacji:
  1) utraty uprawnień do jej posiadania,  
  2) stwierdzenia faktu korzystania lub próby skorzystania z  Karty przez osoby nieuprawnione,
  3) nieprzestrzegania przez Uczestnika Programu postanowień niniejszego Regulaminu.
 • Organizator Programu nie ponosi odpowiedzialności za rabaty i przywileje oferowane przez Partnerów.
 • Organizator Programu i Partnerzy zastrzegają sobie prawo weryfikacji uprawnień w trakcie trwania ważności Karty.

5. Zasady przystąpienia Partnerów do Programu

 • Partnerzy składają deklarację przystąpienia do Programu, której wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu.
 • Burmistrz Miasta Żywca w terminie 14 dni, od daty wpływu deklaracji, weryfikuje udziału Partnerów w Programie.
 • Partner po weryfikacji, przystępuje do współpracy przy realizacji Programu podpisując z Miastem Żywiec umowę                              o współpracy, której wzór stanowi załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu.
 • Obiekty, punkty handlowe i usługowe Partnerów, będą oznaczone specjalnym symbolem graficznym informującym o ich udziale w Programie, stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszego Regulaminu.
 • Aktualna informacja o Partnerach dostępna będzie na stronie internetowej www.zywiec.pl w zakładce Żywiecka Karta Mieszkańca oraz na tablicach informacyjnych i materiałach reklamujących Program.

6. Postanowienia końcowe

 • Program rozpoczyna się w dniu ogłoszenia informacji na stronie internetowej Organizatora Programu i obowiązuje przez czas nieokreślony, aż do momentu jego odwołania lub zawieszenia, poprzez zamieszczenie informacji na stronie Organizatora Programu.
 • Organizator Programu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i aktualizacji niniejszego Regulaminu.